Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị
02.07.2018

Tên luận án: “Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị”

Chuyên ngành:                                Lâm sinh

Mã số:                                            62.62.02.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:               Võ Văn Hưng

Khóa đào tạo:                                 2014 – 2017

Người hướng dẫn khoa học:              1. PGS.TS. Đặng Thái Dương

                                                      2. TS. Ngô Tùng Đức

Cơ sở đào tạo:                                 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đánh giá và đề xuất được một số mô hình rừng trồng phòng hộ có hiệu quả cho vùng đồi núi với chức năng  phòng hộ đầu nguồn – bảo vệ và cải tạo môi trường vùng đồi núi và vùng đất cát ven biển với chức năng phòng hộ chắn gió – bảo vệ và cải tạo môi trường vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

2. Đánh giá được thực trạng, nguyên nhân của các hạn chế và đề xuất được giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển rừng phòng hộ bền vững cho tỉnh Quảng Trị.

3. Việc nghiên cứu các mô hình trồng rừng để chỉ ra những thành công/thất bại của từng mô hình; những khuyến cáo hữu ích giúp cho người trồng rừng, các đơn vị quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững là điểm mới mà các công trình khác chưa nghiên cứu hoặc chưa đề cập.

---------------

Dissertation title:  Study on status, propose solutions for development and management of sustainable protective forest in Quang Tri province.

Major field:  Silviculture

Code: 62.62.02.05

Full name of student: Vo Van Hung

Period: 2014 - 2017

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Đang Thai Duong

2. Dr. Ngo Tung Duc

Training organizationUniversity of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

1. Evaluation and recommendations for effective protection forest models for hilly and mountainous areas with the function of watershed protection and environmental rehabilitation of hilly and mountainous coastal areas with the function of wind protection – environmental protection and rehabilitation of coastal sandy areas in Quang Tri Province.

2. Assess the current status, causes of constraints and propose solutions to improve the effectiveness of management and development of sustainable protection forests in Quang Tri.

3. Research on plantation models to show the success or failure of each model; Useful recommendations for forest planters, sustainable forest management and protection units are news that others have not studied or mentioned. 

File chi tiết đính kèm tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-VVH-DHNL-DTSDH-672

 URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3688

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn