LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 13-04-2020 đến ngày 17-04-2020
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
13.4.2020
13:30-15:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm mới Phó trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y (bước 1,2,3) nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(Lịch bổ sung)
- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Trưởng khoa CNTY triệu tập cán bộ theo văn bản hướng dẫn
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Hội trường khoaTrưởng khoa CNTY
14:00Họp ban xây dựng đề án phát triển tại Tứ Hạ và thống nhất bàn giao cơ sở THTN Tứ Hạ về Khoa Nông học- Ban giám Hiệu
- Ban xây dựng đề án theo QĐ của Hiệu trưởng
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Trần Thanh Đức
Thứ Ba
14.4.2020
08:00Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021.
(Họp trực tuyến)
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Đại học HuếHọp trực tuyến trên Google Meet (meet.google.com/ovs-ytoq-aim)Giám đốc ĐH Huế Chủ tịch Hội đồng
09:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4, 5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Trọng Thực)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng;
- Toàn thể CBVC-NLĐ không xác định thời hạn);
- Lưu ý: Bước 4 chia làm 04 phiên:
+ Phiên 1: 08:00-08:20
+ Phiên 2: 08:20-08:40
+ Phiên 3: 08:40-09:00
+ Phiên 4: 09:00-09:20
(Trưởng khoa có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của đơn vị tham dự hội nghị các bước theo quy định)
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Văn phòng khoa LNTổ công tác
&
Trưởng khoa
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KT,BĐCLGD,TT&PC (bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Lê Đình Phùng);
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng;
- Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định).
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Tổ công tác
&
Trưởng phòng KT,BĐCLGD,TT&PC
Thứ Tư
15.4.2020
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức)
- Phòng KHTC (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Tổ công tác
&
Trưởng phòng KHTC
09:30Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng KH,HTQT&TTTV (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTV Đảng ủy (Thầy Lê Đình Phùng)
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng
- Phòng KH,HTQT&TTTV (Trưởng phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định)
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Tổ công tác
&
Trưởng phòng KHHTQT&TTTV
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng TC,HC&CSVC (bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức);
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng;
- Phòng TC,HC&CSVC (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định).
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Tổ công tác
&
Phụ trách Phòng TC,HC&CSVC
Thứ Năm
16.4.2020
08:00
-
16:30
Kiểm tra các chi bộ trực thuộc theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020
- 08:00 – 09:30. Chi bộ khoa Nông học


- 09:30 – 10:30. Chi bộ Khoa Lâm nghiệp- 14:00 – 15:30. Chi bộ Khoa TNĐ và MTNN


-15:30 – 16:30. Chi bộ Khoa Phát triển nông thôn

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa Nông học.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa Lâm nghiệp.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa TNĐ&MTNN.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa PTNT.
Phòng họp
số 03
Trưởng đoàn
kiểm tra
Thứ Sáu
17.4.2020
08:00Hội đồng đánh giá chuyên đề cho nghiên
cứu sinh Trần Phương Đông, ngành Khoa học cây trồng
Hội đồng theo quyết địnhPhòng họp
số 04
Chủ tịch hội đồng
08:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (các bước 1,2,3)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức);
- Phòng ĐT&CSTV (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định).
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Phụ trách phòng ĐT&CTSV
08:00
-
16:30
Kiểm tra các chi bộ trực thuộc theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020
- 08:00 – 09:30. Chi bộ khoa CNTY


- 09:30 – 10:30. Chi bộ Khoa CK&CN- 14:00 – 15:30. Chi bộ P. TC,HC&CSVC-15:30 – 16:30. Chi bộ P.KH-TC

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa CNTY.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Khoa CK&CN.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Chi ủy Chi bộ Phòng TC,HC&CSVC.

- Đoàn Kiểm tra theo QĐ số 443-QĐ/UBKT, ngày 09/4/2020;
- Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.
Phòng họp
số 03
Trưởng đoàn
kiểm tra
14:00Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo&CTSV (các bước 4,5)- Đại diện BGH; BTVĐU (Thầy Trần Thanh Đức);
- Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng;
- Phòng ĐT&CTSV (Phụ trách phòng có trách nhiệm triệu tập CBVC-LĐ của phòng tham dự hội nghị các bước theo quy định).
(Ghi chú: những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19)
Phòng họp
Số 03
Tổ công tác
&
Phụ trách phòng ĐT&CTSV